Nguyễn Trọng Minh

PGĐ CTCP Phát triển GRECO

gv-thauy-trong-minh

Giới thiệu

     Anh Nguyễn Trọng Minh hiện đang là Phó Giám Đốc công ty cổ phần Phát triển GRECO

     2007 – 2009: Làm việc tại Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP.HCM

CÁC MENTOR KHÁC