Trần Thị Út

GĐ Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
gv-co-ut

Giới thiệu

Kinh nghiệm

  • 5/2005 – 8/2009: Giám đốc, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật
  • 9 – 12/2009: Phó trưởng khoa , Khoa Đào tạo Quốc tế
  • 5/2010 – 11/2012: Trưởng khoa, Khoa Đào tạo Quốc tế và Đào tạo Sau Đại Học
  • 4/2008 – hiện tại: Thành viên sáng lập và là Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Tư vấn phát triển bền vững
  • 7/2013 – 5/2016: Giảng viên giảng dạy môn Quản trị dự án, Nghiên cứu Marketing và Quản trị học
  • 3/2016 – hiện tại: Giám đốc Chương trình “Thạc sỹ Quản trị kinh doanh”.

CÁC MENTOR KHÁC